Waxings

Waxing - Eyebrow

Waxing - Lip

Waxing - Chin

Waxing - Face

Waxing- Chest

Waxing - Back

SERVICE TIME VARIES
$75

Waxing - Upper Arms

Waxing - Lower Arms

Waxing - Arms

SERVICE TIME VARIES
$80

Waxing - Underarms

Waxing - Bikini

Waxing - Extended Bikini

Waxing - Brazilian Bikini

Waxing - Upper Legs

Waxing - Lower Legs

SERVICE TIME VARIES
$65

Waxing - Full Legs